خانه » قضات بدون توجه به مقام و منصب متهمان، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند