خانه » دعای روز شانزدهم ماه رمضان/ از همنشینی با بدان دورم بدار