خانه » پاشینیان؛ گزینه مطلوب روسیه، ترکیه و آذربایجان