خانه » رئیسی: حاج قاسم گره دیپلماسی را در میدان باز کرد