خانه » صنایع داخلی ۷۰ درصد نیاز کشور به لوازم خانگی را تامین می کنند