خانه » تهران و آنکارا برای دستیابی به بالاترین سطح مناسبات اراده جدی دارند