خانه » پرداخت جریمه ۱۱.۷ میلیارد ریالی برای “قاچاق ماینر”