خانه » مهلت سه ماهه دادستانی برای تعمیر و نوسازی بافت فرسوده مدارس منطقه ۱۲