خانه » افتتاح میانگین ۸ ایستگاه مترو طی هر سال در پایتخت