خانه » مالکی: استان های شرقی کشور در مقابل ورود ویروس هندی آسیب پذیر هستند