خانه » صلاحیت ۴۴ درصد داوطلبان شهرستان شیراز احراز نشد