خانه » شریعتی: هویت جمعی نمایندگان نباید صرف دعوت از نامزدهای احتمالی انتخابات شود