خانه » خون حاج قاسم غربگرایان در کشور را رسوا و ریشه آنها را خواهد کَند