خانه » مطیعی جواب ظریف را با شعر داد/ تو سلیمانی از انگشتری‌ات، دیو هراسان