خانه » مدیرکل زندان‌های همدان اعلام کرد: ضرورت ایجاد اشتغال نشسته زندانیان داخل بندها