خانه » جلوگیری از تضییع ۸ هزار میلیارد از مطالبات تامین اجتماعی تهران توسط سازمان بازرسی