خانه » نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است/گروه خونی‌هایی که باید بیشتر خون را بدهند