خانه » قاسمی: اگر انتخاب شوم، فرمان مذاکره را بدست می گیرم