خانه » تاکید بر ضرورت حفظ آرامش در منطقه و مذاکره برای پایان دادن به بحران‌ها