خانه » طرح‌های بزرگ فارس با صندوق پروژه فعال می‌شود