خانه » در وضعیت اقتصادی فعلی، افراد با حقوق ثابت هم در گذران زندگی مانده‌اند