خانه » موسوی: همکاری صمیمانه سردار دل‌ها و ظریف یک الگو در ساختار سیاسی ایران بود