خانه » نماینده سنندج: مرزهای شرقی کشور برای مقابله با ویروس هندی کنترل شود