خانه » ظریف : رفتار جمهوری اسلامی ایران بر پایه شراکت با دوستان خود تعریف می شود