خانه » نامه یک ناشر به رئیس جمهور: از آغاز دولت شما، مشکلات کاغذ بیشتر شد