خانه » ظریف: وجود یک نظام امنیتی در منطقه با حضور تمام کشورهای حوزه خلیج فارس ضروریست