خانه » حضور آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمن است