خانه » تصمیم شورای اقتصادبرای شرکت‌های قطار شهری/تزریق منبع مالی برای رفع موانع تولید