خانه » پیگیری اجرای دستور رئیس جمهور در ستاد ملی مدیریت کرونا / مکاتبه قرارگاه با ۸ عضو دولت