خانه » دولت از افزایش قراردادهای تحقیقاتی میان دستگاه‌های دولتی و مراکز علمی حمایت می‌کند