خانه » وزارت کشور از طرح های راهگشا برای افزایش مشارکت استقبال می کند