خانه » مردم به هیچ وجه برای واکسیناسیون مراجعه حضوری نداشته باشند