خانه » هلال| پیوند ناگسستنی روزه با کمک به فقرا/ آزادی تصاعدی گناهکاران از آتش