خانه » رشیدی کوچی: با دستورالعمل های روی کاغذ نمی توان بیماری را کنترل کرد