خانه » صنوف متخلف در فارس ۱۵ میلیارد ریال جریمه شدند