خانه » آغاز فاز سوم تست انسانی واکسن تولید مشترک ایران و کوبا/ تزریق واکسن به دو مسؤول وزارت بهداشت