خانه » خلع ید از معدن «قزل قیه» با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام